นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อ https://www.thaiprintingcenter.com (“เว็บไซต์”) เมื่อท่านเข้าใช้งานของเว็บไซต์ ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของ เว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ ในการให้บริการ เว็บไซต์ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัท จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับ เว็บไซต์ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอพพลิเคชั่น และบริการ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก
ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ การใช้แอพพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่น ๆ บริษัท สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ เว็บไซต์ ได้เนื่องจากการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของ บริษัทแก่ ผู้ใช้บริการโดยตรง  ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ เว็บไซต์ อยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของ เว็บไซต์

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ ผู้ใช้ บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน เว็บไซต์ โดยนโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ประกาศผ่าน เว็บไซต์

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการ เว็บไซต์
ในการให้บริการ เว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้บริการผ่านหน้า เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ อายุ หมายเลขบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ชื่อ Facebook ชื่อ LINE ID
 • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 • ข้อมูลการใช้บริการ เว็บไซต์ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ บริการดำเนินการผ่าน เว็บไซต์ รวมถึง ความสนใจของต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูล การใช้งาน เว็บไซต์ การตั้งค่า และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้ บริการ เว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทต้องเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและตก ลงไว้บน เว็บไซต์ เช่น เพื่อการยืนยันตัวตนและติด ตามในการทำธุรกรรมต่าง ๆ บน เว็บไซต์
ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้ใช้บริการ รวมถึงการยืนยันเงื่อนไขความสมบูรณ์ในการใช้บริการอื่น ๆ ของ เว็บไซต์
ซึ่งรวมถึงเพื่อการนำเสนอผ่าน เว็บไซต์ ตามเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการที่กำหนด

บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ

บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องต่างๆ

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ เว็บไซต์ อยู่และ 3 ปีหลังจากการเลิกการใช้บริการ ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เพื่อเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของบริษัท เว้นแต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วน บุคคลไว้ เป็นระยะเวลาอย่างอื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของ เว็บไซต์ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุน การให้บริการของ เว็บไซต์ เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการประเมินการทำงานของ เว็บไซต์ เช่น Google Analytics โดยจะดำเนินการ เพื่อ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ ได้แก่ ตั้งเซริฟเวอร์ด้วยตนเอง, Google Cloud เว็บไซต์, thaiprintingcenter.com

เปิดเผยเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัท หรือสิทธิในทรัพย์สิน ใด ๆ ของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบ ลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทโดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น

Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ เว็บไซต์
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิ ภาพในการทำงานให้บริการของ เว็บไซต์ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประ เภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ตังที่ระบุต่อไปนี้

Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้

Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ เว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ เว็บไซต์

Strictly Necessary Cookies: เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ เว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของ เว็บไซต์ แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประ สิทธิภาพในการทำงานให้บริการของ เว็บไซต์ ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึงการใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดย มิชอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล

ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง
 • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือ ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้
  ส่งหรือโอน ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อ ข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 • สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และทางบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

 • รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
  ชื่อ: บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด
  สถานที่ติดต่อ: 99/11 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 • ช่องทางการติดต่อ:
  อีเมล: [email protected]
  เว็บไซต์: https://www.thaiprintingcenter.com
  เบอร์ติดต่อ: 082-458-8945, 082-459-4746